O nas

Działanie finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

PROO-EDUKACJA. Rozwój misji, współpracy i wsparcia podlaskich organizacji edukacyjnych.

Głównym celem grupy partnerskiej PRO-Edukacja realizującej projekt jest wsparcie realizacji misji i rozwoju instytucjonalnego partnerów oraz zwiększenie udziału naszych organizacji uczestniczących w porozumieniu w życiu publicznym do 2021 roku. 

Grupa Partnerska PRO-EDUKACJA to porozumienie trzech organizacji pozarządowych Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus, Krajowe Towarzystwo Autyzmu o. Białystok (KTA) oraz Fundacji PRO (F. PRO) na rzecz przygotowania wysokiej jakości planowanych usług w specjalistycznych  i ogólnokształcących placówkach edukacyjnych i terapeutycznych w ramach rozwoju misyjnego i instytucjonalnego usług usamodzielniających finansowo organizacje realizujące ofertę w ramach PROO. Najważniejsze cele określone w statutach organizacji współpracujących w grupie partnerskiej PRO-EDUKACJA, jej dotychczasowej współpracy.

Wiążą się one ze wsparciem i realizacją innowacyjnych i kompleksowych usług edukacyjnych i terapeutycznych, kierowanych do rodziców i uczniów poszukujących nowatorskich metod edukacji i kształcenia ze względu indywidualne, wyjątkowe oraz specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Oferta Grupy Pro-Edukacja jest kompleksowa i wzajemnie się uzupełniająca w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz koordynacji porozumienia instytucji edukacyjnych wywodzących się z trzeciego sektora.

DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW:

Fundacja PRO

W ramach działań realizowanych przez Fundację PRO, Białostocka Szkoła Realna wdraża trzy programy edukacyjne mające na celu budowanie kompetencji kadr w zakresie diagnozowania, nauczania oraz pracy z otoczeniem, dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych(SPE).

 1. Przygotowanie produktu SPE do egzaminu Ósmoklasisty.

  W ramach bloku opracowano program szkoleń, celem których jest przygotowanie konspektów i zakresu metodycznego praktycznego kursu realnie przygotowującego uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych do egzaminu ośmioklasisty w zakresie zajęć dodatkowych z przedmiotów występujących na egzaminie ośmioklasisty.Kursy prowadzone są w formie wirtualnych zjazdów. Zakres kursu obejmuje:
  • Język polski – trening czytania ze zrozumieniem, sprawdzenie wiedzy, umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej,
  • Matematyka – 3 przekrojowe zestawy zadań i wsparcie w postaci filmów z dokładnym omówieniem wybranych rozwiązań,
  • Język angielski – trening czytania, pisania, powtórzenie słownictwa i gramatyki, ćwiczenia ze słuchania ze zrozumieniem,
  • Podręcznik w postaci ebooka,
  • Dodatkowe materiały opracowane przez psychologów (by lepiej zapanować nad stresem),
  • Możliwość indywidualnego skonsultowania zadań z trenerami.Oferta ma na celu przygotowanie uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (i w normie) do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez wypracowanie metodyki nauczania języków obcych. Zastosowanie odpowiedniej metodyki jest niezwykle ważne, bowiem nie tylko pomaga uczniom lepiej zrozumieć to, czym  jest  uczenie  się, jak przebiega  nauka  języków  obcych  i  jak ważne jest w tym procesie poznawanie innych kultur, ale dodatkowo przybliża skuteczne strategie uczenia się, które są kluczowe w budowaniu nowych umiejętności językowych i kulturowych.Praktyczny 64-godzinowy kurs języka angielskiego obejmuje:
   • budowę Portfolio Językowego,
   • naukę prezentacji  i  formułowania  dłuższych wypowiedzi,
   • pracę nad zespołowymi projektami Metodą Problemową,
   • wykorzystywanie nauczania   zintegrowanego-CLIL,
   • udostępnianie autentyczny materiałów(artykuły, przemówienia itd.),
   • ćwiczymy na  zadaniach  z  życia  codziennego(CV, reklamacja, email…),
   • naukę rozmowy – argumentowania, dopytywania, dzielenia się opiniami i analizowania,
   • porady dotyczące tego, jak skutecznie  przyspieszyć  naukę dzięki  nowym  technologiom  i  inteligentnym narzędziom.
    
 2. Metodyka i przeprowadzenie testowych zajęć. Oferta ma na celu przygotowanie uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (i w normie) do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez wypracowanie metodyki nauczania języków obcych. Zastosowanie odpowiedniej metodyki jest niezwykle ważne, bowiem nie tylko pomaga uczniom lepiej zrozumieć to, czym  jest  uczenie  się, jak przebiega  nauka  języków  obcych  i  jak ważne jest w tym procesie poznawanie innych kultur, ale dodatkowo przybliża skuteczne strategie uczenia się, które są kluczowe w budowaniu nowych umiejętności językowych i kulturowych.Praktyczny 64-godzinowy kurs języka angielskiego obejmuje:
  • budowę Portfolio Językowego,
  • naukę prezentacji  i  formułowania  dłuższych wypowiedzi,
  • pracę nad zespołowymi projektami Metodą Problemową,
  • wykorzystywanie nauczania   zintegrowanego-CLIL,
  • udostępnianie autentyczny materiałów(artykuły, przemówienia itd.),
  • ćwiczymy na  zadaniach  z  życia  codziennego(CV, reklamacja, email…),
  • naukę rozmowy – argumentowania, dopytywania, dzielenia się opiniami i analizowania,
  • porady dotyczące tego, jak skutecznie  przyspieszyć  naukę dzięki  nowym  technologiom  i  inteligentnym narzędziom.

 3. Metodyka usługi tygodni zawodowych.

  W ramach działania jesienią 2020r. (ze względu na obecną sytuację kwarantanny społecznej) przeprowadzony zostanie 4-etapowy program Realiści w pracy, dzięki któremu uczestnicy:
  • poznają inspirujących profesjonalistów z różnych branż,
  • skonfrontują swoje wyobrażenia dotyczące pracy zawodowej z rzeczywistością,
  • będą mieli szansę oswoić się z zawodową codziennością specjalistów,
  • poznają rolę pasji i specjalizacji w drodze do zawodowego sukcesu.
  Program będzie składać się z 4 etapów:  MINIPRAKTYKI ZAWODOWE: Zajęcia dotyczące zawodowej codzienności. Mają na celu angażowanie uczestników w warsztaty tematyczne i w praktyczne oraz realne zadania do wykonania. Dzięki zajęciom młodzież pozna firmy i instytucje z różnych branż oraz inspirujących profesjonalistów.
 1. PANEL PROFESJONALISTÓW: Wydarzenie, w trakcie którego specjaliści dzielą się swoimi doświadczeniami i opowiadają o praktycznych umiejętnościach, które warto zdobyć, by iść w ich ślady. Wspólnie z uczestnikami rozwiązują zadania-niespodzianki. W ich trakcie specjaliści mają szansę uczyć poprzez praktykę.
 2. RODZINNY PROGRAM MENTORINGOWY: Spotkania mające na celu zachęcenie rodziców do zaangażowania młodych ludzi w swoją działalność zawodową. Jednym z poruszanych tematów będzie: organizacja wymiany doświadczeń, dobre praktyki i gotowe scenariusze – budujące więzi, wzmacniające autorytet, pomagające w przyszłych życiowych wyborach.
 3. JA: PROFESJONALISTA Z PRZYSZŁOŚCI: Podsumowanie zdobytych obserwacji w formie projektu indywidualnego. Projekt motywuje do analizy nowych doświadczeń i mobilizuje do przełożenia ich na własne wyobrażenia o przyszłości zawodowej.
Towarzystwo Amicus

Działania zrealizowane przez Klub Małych Odkrywców w ramach projektu:

Budowanie kompetencji oferentów w zakresie diagnozowania/nauczania/pracy z otoczeniem i dziećmi i młodzieżą.

Opis zadania: Szereg kursów i szkoleń skierowanych do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, opiekunów, wychowawców, pracujących z dziećmi w wieku od 0 do 8 lat, mających na celu rozwijanie osobistych kompetencji do pracy i zabawy z małym dzieckiem. Uczestnik kursu uzyskuje wiedzę na temat filozofii edukacyjnej Friedricha Froebla, zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie opieki i edukacji, buduje specjalistyczną wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi z wykorzystaniem materiałów naturalnych i środków dydaktycznych, tzw. darów Froebla. Jest kompetentny i twórczy w organizowaniu zabaw i edukacji w plenerze, rozumie istotę i sens obserwacji rozwoju dziecka zorientowanej na zmianę.

W ramach działania kadra Klubu Małych Odkrywców ukończyła następujące szkolenia i kursy:

 • Pedagogika Froebla – Spotkanie w kole – w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Logorytmika- Ruch, Słuch, Słowo – w szkoleniu wzięły udział 3 osoby,
 • Każdy ma talent – w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Kreatywna matematyka – w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Gry umysłowe – w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Plany miesięczne i tygodniowe – w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Rozwiązywanie problemów matematycznych – w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Bajkoterapia – w szkoleniu wzięło udział 10 osób,
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych stopień 1 i stopień 2 – w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Zabawy językowe z darami F. Froebla – w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – w szkoleniu wzięły udział 2 osoby,
 • Nowa podstawa programowa w zabawach edukacyjnych z darami Froebla – w szkoleniu wzięła udział 1 osoba,
 • Bum Bum Rurki – w szkoleniu wzięły udział 4 osoby.
 • Dostosowanie oferty partnerstwa do potrzeb edukacyjnych w zakresie oprzyrządowania programowo – diagnostycznego.

Opis działania: zakup zestawów oprogramowania na stanowiska pracy, sprzętu komputerowego oraz tablicy multimedialnej w celu ułatwienia organizowania procesu nauki w sposób sprzyjający rozwojowi wszystkich dzieci. Dzięki zainwestowaniu środków w nowe narzędzia pracy i pomoce edukacyjnie poprawie uległa jakość pracy kadry oraz jakość organizowania procesu nauki dzieci w Przedszkolu Klub Małych Odkrywców.

Zakupiono następujący sprzęt komputerowy/biurowy oraz oprogramowanie:

 • Adobe Photoshop,
 • Oprogramowanie MS Office 2019,
 • Notebook Dell,
 • Urządzenie Wielofunkcyjne HP,
 • Monitor interaktywny myBoard GREY z Androidem,
 • Przygotowanie infrastruktury grupy partnerskiej w zakresie adaptacji i wyposażenia w związku z planowanymi usługami.

Opis działania: prace remontowo-adaptacyjne przedszkola, dostosowanie oddziału integracyjnego, zakup niezbędnego sprzętu wraz z towarzyszącymi działaniami z zakresu zorganizowania i wyposażenia zewnętrznego placu zabaw w bezpieczne podłoże.

W części administracyjnej Przedszkola Klub Małych Odkrywców został przeprowadzony remont, który polegał na wyodrębnieniu dodatkowego pomieszczenia, które będzie służyło do pracy indywidualnej z dzieckiem przez specjalistów, nauczycieli czy logopedę. Został również powiększony gabinet dyrekcji, który pozwoli na spotkania i konsultacje z rodzicami. Pomieszczenie zostało wyposażone w biurko, krzesła, szafy. Pomieszczenia zostały odmalowane i dostosowane do potrzeb pracy z dziećmi.

W ramach działania zewnętrzny plac zabaw Przedszkola Klub Małych Odkrywców przeszedł modernizację / adaptację do potrzeb dzieci. Plac jest bardzo nasłoneczniony i dla zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom zostało wykonane zadaszenie nad dwoma piaskownicami. Na placu pojawiło się bezpieczne podłoże. Ponadto sprzęt służący do zabawy tj. huśtawki/domek ze zjeżdżalnią/piaskownica został przeniesiony dostosowany do wymogów tak, by zyskać więcej miejsca wolnego również do zabawy swobodnej. Została zakupiona i zamontowana tablica informująca, która mówi o zasadach bezpieczeństwa korzystania z placu zabaw.

Wyposażenie edukacyjne przedszkola specjalnego (zabawki, gry, wyposażenie kącika doświadczeń (domek lustrzany, projektor, światłowody)…