Aktualności

Nowa oferta Edukacyjna Przedszkola Klub Małych Odkrywców – Zajęcia JUDO

W celu zwiększenia atrakcyjności i podniesienia jakości świadczonych usług Przedszkole Klub Małych Odkrywców do końca 31.08.2022 roku wprowadził do oferty edukacyjnej dodatkowe zajęcia JUDO dla dzieci uczęszczających do placówki.

Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność zgodnego funkcjonowania w grupie, nauka dyscypliny, wytrwałość w dążeniu do celu, ambicji, szacunku do współćwiczących i poczucia własnej wartości. W trakcie zajęć kształtowane są kompetencje społeczne, obywatelskie oraz umiejętności uczenia się.

Nowa oferta Edukacyjna Przedszkola Klub Małych Odkrywców – Zajęcia z Sensoplastyki

Przedszkole Klub Małych Odkrywców rozpoczęło cykl zajęć plastyczno-sensorycznych pn. Laboratorium Małego Artysty. Warsztaty mają na celu wspieranie ogólnego rozwoju dziecka oraz motoryki. Dzięki tym zajęciom, dzieci rozwiną kompetencje społeczne, kreatywność oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. 

Sensoplastyka ma oddziaływanie na wszystkie zmysły jednocześnie. Pozwala na wyzwalanie skrywanych emocji, które wynikają nie tylko z samego działania, lecz także z możliwości wyrażania materiałami plastycznymi własnych myśli, które niekiedy dziecko nie jest w stanie określić słowami.

Kolejne spotkanie sieciujące

Dnia 17.10.2020 r. w Hotelu Knieja w Supraślu odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, w którym udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego.

Tematy poruszone na spotkaniu dotyczyły:

  • Umiejętności uczenia się, kompetencji matematycznych, technicznych, kompetencji informatycznych,
  • Kompetencji uczenia się poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami oraz poprzez zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy,
  • Kompetencji interpersonalnych do rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy zawodowej.

Trzecie spotkanie sieciujące!

Dnia 03.10.2020 r. w Hotelu Korona Park Klewinowo odbyło się kolejne spotkanie sieciujące, w którym wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego.

Spotkanie poświęcone było usystematyzowaniu wiedzy na temat wytycznych UE w sprawie kompetencji kluczowych oraz służyło wymianie wiedzy, doświadczeń oraz koordynacji, porozumienia instytucji edukacyjnych wywodzących się z trzeciego sektora.

Drugie spotkanie sieciujące!

Dnia 19.09.2020 r. w Hotelu Amber Bay w Augustowie odbyło się drugie fizyczne spotkanie sieciujące oferentów. Udział w nim wzięli pracownicy Towarzystwa Amicus oraz przedstawiciele placówek oświatowych działających na terenie województwa podlaskiego.

Spotkanie poświęcone było zdefiniowaniu wiedzy, umiejętności i postaw wynikających z zaleceń dotyczących kompetencji kluczowych oraz nauki w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie sieciujące na żywo!

Dnia 16.07.2020 r. po dwóch spotkaniach on-line w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku odbyło się pierwsze fizyczne spotkanie sieciujące oferentów. Udział w nim wzięli pracownicy Towarzystwa Amicus oraz Fundacji PRO po stronie projektu oraz przedstawiciele kilku prężnych organizacji pro-społecznych działających na terenie województwa podlaskiego.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń organizacji działających w obszarze edukacji i terapii w zakresie szkoleń, wybranych metod kształcenia, zmieniających się trendów i przepisów prawa.